Close

    Art & Culture / Craft

    Regional Level Rashtriya Ekta Parv 2023-24 was organised by KV No-1 Jaipur from 04.10.2023 to 06.10.2023. Rashtriya Ekta Parv 2023-24 was organised by Kolkata Region from 31.10.2023 to 02.11.2023.